2015 DD224

2015DD224, 2010 MB121, 2010MB121, K10MC1B, K15DM4D, t9799

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 DD224 (559799)
a 3.08925
e 0.13932
i / sin(i) 15.7930 / 0.27216
q 2.65885
Q 3.51965
ω 183.8454
Node 346.5702
m 185.9199
n 0.1815
Epoch 2460200.5
nobs 99
nopp 9
Years observed 1999-2023
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.091
ep 0.189
sin(ip) 0.271
Value Standard error
G 0.150
H 16.600
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0910 0.1887 0.2708 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.60 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot