2008 TG141

2008TG141, 2010 EP166, 2010EP166, e6797, K08TE1G, K10EG6P

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 TG141 (406797)
a 3.44221
e 0.02637
i / sin(i) 6.6629 / 0.11603
q 3.35144
Q 3.53297
ω 86.6868
Node 13.9581
m 35.5276
n 0.1543
Epoch 2460200.5
nobs 179
nopp 12
Years observed 2004-2021
rms 0.84
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.446
ep 0.041
sin(ip) 0.117
Value Standard error
G 0.150
H 16.130
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.4464 0.0405 0.1170 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.13 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot