2007 EP143

2007EP143, 2009 SZ112, 2009SZ112, K07EE3P, K09SB2Z, m1509

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 EP143 (481509)
a 3.08523
e 0.16190
i / sin(i) 16.8283 / 0.28951
q 2.58572
Q 3.58474
ω 219.7741
Node 351.5209
m 357.1297
n 0.1819
Epoch 2460200.5
nobs 137
nopp 10
Years observed 2007-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.088
ep 0.195
sin(ip) 0.293
Value Standard error
G 0.150
H 16.460
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0885 0.1948 0.2932 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.46 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot