2005 GV166

2005GV166, 2003 YA161, 2003YA161, K03YG1A, K05GG6V, Q0655

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 GV166 (260655)
a 2.27320
e 0.10683
i / sin(i) 6.9533 / 0.12106
q 2.03035
Q 2.51605
ω 0.1268
Node 32.7624
m 311.1891
n 0.2876
Epoch 2460200.5
nobs 352
nopp 14
Years observed 2003-2023
rms 0.83
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.273
ep 0.088
sin(ip) 0.110
Value Standard error
G 0.150
H 17.430
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2735 0.0879 0.1095 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.43 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot