2002 JO138

2002JO138, 1999 VY126, 1999VY126, J99VC6Y, K02JD8O, P8788

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 JO138 (258788)
a 2.41844
e 0.17965
i / sin(i) 2.1147 / 0.03690
q 1.98397
Q 2.85291
ω 220.9762
Node 63.3610
m 201.7648
n 0.2621
Epoch 2460200.5
nobs 172
nopp 13
Years observed 1999-2022
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Massalia (20)
 
ap 2.418
ep 0.167
sin(ip) 0.025
Value Standard error
G 0.150
H 17.650
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
20 Massalia 404 Massalia 0.1300 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4182 0.1669 0.0245 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.65 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot