2000 AJ214

2000AJ214, 2005 EP177, 2005EP177, G8611, K00AL4J, K05EH7P

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2000 AJ214 (168611)
a 2.71839
e 0.11893
i / sin(i) 1.3798 / 0.02408
q 2.39510
Q 3.04168
ω 355.8206
Node 170.2631
m 68.1063
n 0.2199
Epoch 2460200.5
nobs 572
nopp 15
Years observed 2000-2023
rms 0.66
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.718
ep 0.156
sin(ip) 0.027
Value Standard error
G 0.150
H 16.450
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7183 0.1564 0.0268 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.45 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot